Buurtplein Maastricht

is nu maestricht.net
 

Menu
Home
Buurten in Maastricht
Nieuwsarchief
Zoeken

Verslag vergadering Buurtplatform Malberg Afdrukken E-mail

Geachte dames/heren,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze maandelijkse vergadering, van het
Buurt Platform Malberg, die gehouden zal worden maandag  26 Mei 2008
19.30 uur  Arrestruwe 25 

Agenda:

 1.   Opening  door de voorzitter hr. W.van Gelooven.

 2.    Mededelingen door hr. W.van Gelooven.

 3.    Gast: Chantal Kanters Trajekt Jongeren/kinderwerk.

 4.    Opgave inbreng leden.

 5.    Verslag notulen vergadering 31 maart 2008.

 6.    Pauze  indien nodig.

 7.    In en uitgaande post.

 8.    Actuele zaken.

 9.    Inbreng leden /rondvraag.

10.   Datum volgende vergadering.

 

 

Verslag vergadering Buurtplatform Malberg 31 maart 2008.

    Afgemeld dhr. B van Loo, dhr. J.Cox. mevr. S.Helly en mevr. M.Gijselaer.

1. Opening door de voorzitter die iedereen welkom heet.

2. Mededelingen: hij verteld dat hij contact heeft  gehad met dhr.B.Claassen 
    Woonpunt over het huiskamerproject in de  nieuwbouw Schellingruwe.
    Bewoners hebben problemen dat er niet bewoners gebruik gaan maken van
    deze ruimte. Er wordt verder bekeken wat met deze ruimte gaat gebeuren.
    In Piazza Ponjaard zijn al enkele clubjes gestart met activiteiten.
    Verder zal het BPM op dit moment geen gebruik gaan maken van deze locatie 
    in Piazza Ponjaard omdat het de bedoeling is dat wij in de toekomst
    naar een locatie verhuizen in CMM (Centre Manjefiek Malberg) .

3. Opgave rondvraag inbreng leden:
    dhr.N.Goubet, dhr.N.Leenders, dhr.W.van Gelooven en mevr.R.Beckers.

4.  Verslag notulen 25 februari wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.

5   In en uitgaande post:
     Uitgaande naar Gemeente eind afrekening van BPM over het jaar 2007. 
     Ingekomen enkele folders en buurt kranten.
     Stad in beweging Gemeente.
     Offerte ondersteuning Buurtgazet noord/west.
     Belasting invuldagen PvdA.
     Rekening Het Ruweel avond Malberg op de planken.
     Mediagroep interview import en Sjengen in onze wijk.
     Aankondiging buurtbewoners over sloop flats Schoutruwe,Vazalruwe
     Poortersruwe en Forfeitruwe.

5.  Pauze wordt niet benut.

7.  Actuele zaken: 20 september is de officiële datum van de gezamenlijk 
     dag van de buurt.
     Er is een college bezoek aangekondigd voor stadsdeel
     noord/west 24 oktober  as.

8.  Inbreng leden: dhr.N.Goubet heeft de bijeenkomst bijgewoond, van het
     presenteren van het fietsplan Maastricht.
     De opening werd verricht door wethouder W.Hazeu.
     Bedoeling is meer mensen te bewegen de fiets te nemen, dit plan is nog niet
     Dit plan is nog niet definitief maar een voorzet. 

     Dhr.N.Leenders vertelt dat de Belg. aanhangwagen die al 6 maanden
     geparkeerd stond op de parkeerplaats Dukaatruwe verwijderd is.          
     Tevens nodigt hij de leden uit voor het bijwonen van een bijeenkomst
     die gehouden wordt in Het Ruweel 1 april en die gaat over veiligheid in onze
     wijk en of Woonpunt   hier de helpende hand aan kan toesteken.

     Dhr. W. van Gelooven vertelt  dat het project “Malberg op de planken”
     veel werk met zich meebrengt.
     Het kostenplaatje is hoog waardoor bijna niemand de verantwoording op zich
     wil nemen.
     Verder is mevr. M.Boon van blue note consultants gevraagd om de groepen 
     voor de opening van het CMM gebouw aan te sturen.
     Zij zal in de toekomst overleg plegen met het BPM.
     Brief van mevr. A. Wijler vergadering 25 februari wordt beantwoord:
     De vraag om senioren bewoners te helpen bv met een uitstapje wordt 
     doorgegeven aan mevr.M. de Bont Trajekt.
     De bushalte in de nabijheid van Scharwyerveld is geen eindhalte.
     Er is met het BPM al contact geweest over deze halte  12 februari 2007
     met Gemeente, en afgevaardigde van Scharwyerveld  om deze halte
     enkele meters te verplaatsen, maar dit stuit op een kostenplaatje 
     wat de gemeente te hoog vind.

     Mevr.R.Beckers vraagt namens dhr.B.van Loo voor een sloopkrant voor 
     bewoners van de Musketruwe.
     Dit krantje is uitgegeven door Servatius aan de bewoners van de eerste te
     slopen flat Musketruwe.
     In dit krantje staan aanbiedingen voor woningen.

     Mattie Boonen heeft met Pascal Spee een site op hyves over Malberg geopend.
     Deze is bedoeld om oud bewoners van Malberg op de hoogte te houden
     van de ontwikkelingen van Malberg.

     Op dit moment zijn er  veel vernielingen   in de wijk.
     2 auto branden Vizierruwe en Kroesruwe.
     Ramen vernield 2 in de Dukaatruwe, 1 van de winkel Etos en 2 ramen van
     kapper Edgar Malbergplein.
     Er is te weinig controle op dit moment , wordt doorgegeven in de bijeenkomst
     wijkteam.
     Verder is er in Malberg eindelijk zacht water, opening was goed verzorgt.

     Verder niets meer aan de orde en sluit de voorzitter de bijeenkomst met de 
     vraag of er in april een bijeenkomst nodig is.
     De bijeenkomsten zijn te kort op elkaar, daarom wordt besloten dat de 
     bijeenkomst in april komt te vervallen.

     De datum volgende bijeenkomst is 26 mei om 19.30 uur.
     Notulist Mevr.R.Beckers

 
© 2014 Buurtplein Maastricht
Ontwerp & Beheer: Aardening & Company